عناوین مدیریت 2

 1. کنترل کیفیت عمومی(q.c)
 2. هفت ابزار کنترل کیفیت
 3. کنترل کیفیت حین تولید
 4. روش های نمونه برداری در کنترل کیفیت
 5. کنترل فرآیندی آماری(spc)
 6. کنترل کیفیت فراگیر(tqc)
 7. مدیریت کیفیت جامع(tqm)
 8. گسترش عملکرد کیفیت(qfd)
 9. طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول(apqp)
 10. فرآیند تایید قطعه تولیدی(pap)
 11. بهبود مستمر فرآیند(cpi)
 12. سیستم های خطا ناپذیر(poka-yoke)
 13. مدیریت کیفیت به روش تاگوچی
 14. تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن fmea
 15. مبانی اندازه گیری و کالیبراسیون
 16. مدیریت هزینه های کیفیت(coq)
 17. ادغام سیستم های مدیریت،محیط زیست و ایمنی و بهداشت(ims)
 18. چرخه بهره وری و استقرار آن در صنعت
 19. بهینه کاوی(bench marking)
 20. نظام آراستگی سازمان(5s)
 21. مدل ها و شاخص های اندازه گیری بهره وری
 22. تکنیک های فنی و مهندسی در بهبود و ارتقای بهره وری سازمان
 23. سیستم مدیریت مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادات و نقش آن در ارتقای بهره وری و بهبود عملکرد سازمان
 24. تکنیک های حل مساله
 25. مدیریت بهره وری
 26. مهندسی مجدد
 27. مهندسی معکوس
 28. طراحی آزمایش ها doe
 29. تغیرات fmeaوapqp براساس ویرایش 2008
 30. ریشه یابی خطاخا و عدم قطعیت در اندازه گیری(eum)
 31. مهندسی ارزش ve
 32. طرح ریزی بهبود مستمر
 33. مهندسی بهبود کسب وکار(bpr)
 34. تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری
 35. کاربرد خلاقیت در مهندسی و مدیریت کیفیت
 36. عدم قطعیت اندازه گیری پیشرفته(در کالیبراسیون و آزمون)
 37. تضمین کیفیت نتایج اندازه گیری و مبانی pt ویژه استاندارد 17025
 38. آشنایی با الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد iso 9001:2008
 39. آشنایی با ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد iso 9001:2008
 40. به روز آوری میزان داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد iso 9001:2008
 41. آشنایی با گواهی کیفیت محصول(ce marking
 42. آشنایی با الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی براساس استاندارد ohsas182001:2007
 43. ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی براساس استاندارد ohsas181001:2007
 44. ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی براساس استاندارد iso14001:2004
 45. تشریح الزامات سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان براساس استاندارد iso10002تشریح الزامات سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان براساس
 46. استاندارد iso10002
 47. آشنایی با تغییرات استاندارد iso9001:2008
 48. آشنایی با تغییرات استاندارد ohsas18001:2007
 49. سیستم های اقدام اصلاحی و پیشگیرانه(capa)
 50. ممیزی محصول به روش sqfe
 51. مدیریت ریسک عمومی مبتنی بر استاندارد iso31000
 52. تشریح معیار های مدل سرآمدی efqm:2010
 53. خود ارزیابی براساس مدل efqm:2010
 54. تربیت ارزیاب و خود ارزیاب بین المللی efqm:2010
 55. آشنایی با تغییرات مدل سر آمدی efqm:2010
 56. طرح ریزی مسیر سرآمدی مبتنی بر مدل efqmویرایش 2010
 57. تدوین اظهار نامه براساس مدل سرآمدی efqm:2010
 58. تشریح معیار های مدل جایزه ملی کیفیت ایران(inqa)
 59. هفت ابزار کنترل کیفیت(7tools)
 60. مدیریت موفقیت پایدار سازمان با رویکرد مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد iso9004:2009
 61. تشریح الزامات صلاحیت آزمایشگاههای تست و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد iso/iec17025
 62. ممیزی داخلی  صلاحیت آزمایشگاههای تست و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد iso/iec17025
 63. فنون آماری و تحلیل داده ها براساس استاندارد iso/tr10017
 64. مهارت های پیشرفته ممیزی
 65. تکنیک های سنجش بهره وری در سازمان
 66. اندازه گیری بهره وری سرمایه
 67. سیستم مدیریت پاسخگویی اجتماعی مبتنی براستاندارد sa8000
 68. مدیریت کیفیت انفجاری bqm
 69. ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو مبتنی بر استاندارد iso/ts16949:2009
 70. به روز آوری میزان سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو مبتنی بر استاندارد iso/ts16949:2009
 71. تربیت ممیز داخلی سیستم مدیریت یکپارچه ims
 72. تشریح الزامات سیستم مدیریت امنیت در زنجیره تامیت مبتنی بر استاندارد iso28001:2007
 73. تجزیه و تحلیل داده ها در طراحی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
 74. مدیریت فرآیند ها و اندازه گیری اثربخشی و کارایی
 75. اجرای اثر بخش اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
 76. تشریح الزامات سیستم مدیریت کسب و کار در صنایع حمل ونقل ریلی مبتنی بر استاندارد iris
 77. ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع حمل ونقل ریلی مبتنی بر استاندارد iris
 78. آشنایی با الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذایی مبتنی براستاندارد iso22000:2005
 79. ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذایی مبتنی براستاندارد iso22000:2005
 80. ممیزی داخلی مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مبتنی براستاندارد iso/ts29001:2007
 81. ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص طبی مبتنی بر استاندارد iso15189
 82. ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت تجهیزات پزشکی مبتنی بر استاندارد iso13485
 83. تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت در صنعت مخابرات مبتنی براستاندارد tl9000
 84. تجزیه و نحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی در صنایع غذایی مبتنی براستاندارد haccp
 85. آشنایی با الزامات،قوانین و مقررات اداره کل تجهیزات پزشکی gmp
 86. توانمند سازی و بار آموزی ممیزان auditor skills
 87. اصول و فنون مشاوره روشمند برای مدیران سازمان ها
 88. اندازه گیری و کالیبراسیون طول و زاویه
 89. اندازه گیری و کالیبراسیون دما
 90. اندازه گیری و کالیبراسیون جرم
 91. اندازه گیری و کالیبراسیون کمیت های الکتریکی
 92. اندازه گیری و کالیبراسیون رطوبت نسبی
 93. اندازه گیری و کالیبراسیون نیرو
 94. طراحی آزمایش ها(doe)
 95. مدیریت کیفیت به روش تاگوچی
 96. اندازه گیری به روش گاز کروتوگرافی ماتوگرافی(g.c&h.p.l.c)
 97. کمربند سبز green belt
 98. حامیان پروژه شش سیگما
 99. مهندسی ارزش مبتنی بر استاندارد en/2973
 100. حلقه های کنترل کیفیت(qcc)
 101. راهنمای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های خدمات بهداشتی و درمانی iwa1
 102. راهنمای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های خدمات بهداشتی و درمانی iwa2
 103. راهنمای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های دولتیiwa4
 104. طرح ریزی،استقرار و ممیزی نظام آراستگی محیط کار 5s
 105. تربیت مشاور استقرار نظام آراستگی سلزمان 5s
 106. مهارت های طراحی پیشنهاد نامه و تهیه درخواست پیشنهاد(rfp)
 107. اندازه گیری و کالیبراسیون فشار
 108. اندازه گیری و کالیبراسیون حجم
 109. کالیبراسیون و آزمون محیط های دمایی
 110. اندازه گیری و کالیبراسیون گشتاور مکانیکی
 111. تلرانس گذاری هندسی و ابعادی(gd&t)
 112. کنترل کیفیت آماری با استفاده از minitab
 113. صحه گذاری روش های آزمون
 114. آشنایی با شش سیگما
 115. کمربند سیاه black belt
 116. طراحی برای شش سیگما dfss
 117. تضمین،اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری عمومی و اختصاصی و برنامه ریزی بهبود آن در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی
 118. تربیت نماینده مدیریت در استقرار سیستم های مدیریت کیفیت
 119. شیوه های تهیه و نگارش نظامند،کیفیت،چشم انداز ماموریت سازمان
 120. سیستم های خطا ناپذیر(poka-yoke)
 
021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close