عناوین مدیریت 3

 1. مدیریت اجرایی با تفکر استراتژیک
 2. مدیریت و بهبود فرآیند ها
 3. مدیریت استرس
 4. مدیریت بحران
 5. مدیریت و مبانی تصمیم گیری
 6. مدیریت اجرایی
 7. مدیریت تغییر و تحول
 8. مدیریت اقتضایی
 9. مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
 10. مدیریت و سازماندهی
 11. مهارت های مذاکره موثر برای مدیران
 12. مدیریت و بهبود فرآیندها
 13. سازمان سالم ، شاد و موفق
 14. تهیه نقشه استراتژی سازمان
 15. مدیریت دانش و استقرار آن درسازمان
 16. فنون مدیریت برنامه ریزی
 17. اثر بخشی جامع تجهیزات ( OEE)
 18. کاربرد سیستم های اطلاعاتی در مدیریت
 19. کارآفرینی سازمانی
 20. تفکر سیستمی
 21. سازمان ناب
 22. اخلاق حرفه ای مدیران
 23. اصول و مبانی سازمان دهی
 24. هوش هیجانی و کاربرد آن در ارتقاء عملکرد و  بهره وری
 25. استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) در مدیریت
 26. مهارت های برقراری ارتباطات انسانی و سازمانی موثر برای مدیران
 27. مدیریت تحقیق و توسعه (R&D) مقدماتی
 28. مدیریت ناب
 29. مدیریت تعارض
 30. مهارت های مکالمه انگلیسی فشرده برای مدیران
 31. مدیریت و رهبری بر مبنای ارزشها
 32. مسئولیت پذیری اجتماعی
 33. تکنیک های نوین طراحی ساختار سازمانی
 34. کاربرد آمار در مدیریت
 35. مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادات
 36. فرآیند و فنون تصمیم گیری
 37. مدیرت خلاقیت و نوآوری
 38. عارضه یابی سازمانی
 39. مدیریت زنجیره تامین
 40. روش های ارزیابی سنجش و مدیریت عملکرد
 41. مدیریت و مهندسی ارزش
 42. ایجاد و مدیریت پویایی در سازماندانش مدیریت پروژه برای مدیران
 43. مهارت های پیشرفته سرپرستی
 44. برون سپاری (Out Sourcing  )
 45. مدیریت بر مبنای هدف (MBO  )
 46. مدیریت اسلامی
 47. مهارت های ارائه مطلب و سخنرانی حرفه ای برای مدیران
 48. راهبری و اداره جلسات
 49. مثبت اندیشی
 50. تحلیل چرخه فرصت 
 51. مدیریت شهری
 52. تحلیل پوشش داده ها (DBA) و کاربردهای آن در مدیریت و اندازه گیری عملکرد
 53. مدیریت جاری سازی استراتژی ها با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن ( BSC )
 54. فناوری اطلاعات و ارتباطات IT & ICT  و کاربرد آن در مدیریت
 55. اندیشه های نو در مدیریت
 56. مدیریت مالکیت فکری در سازمان
 57. تحلیل دینامیک بنگاههای اقتصادی
 58. سازمان های کلاس جهانی
 59. مدیریت ریسک در سازمان
 60. مدیریت اخلاق در سازمان
 61. اصول نوین سرپرستی
 62. مدیریت توسعه سازمان
 63. مدیریت فناوری
 64. سازمان استراتژی محور
 65. سازمان کارآفرین
 66. ایجاد و مدیریت اتاق های فکر در سازمان
 67. نقش تحقیق و توسعه (R&D) در چابکی و رقابت پذیری بنگاههای اقتصادی
 68. MBA   فشرده برای مدیرانمدیریت بحران
 69. مدیریت سازمان های پیچیدهاندیشه استراتژیک
 70. فرسودگی سازمان و روش های مقابله با آن
 71. دانش کاربردی مالی برای مدیران
 72. مدیریت و رهبری بر مبنای ارزش ها
 73. مدیریت سلامت اداری سازمان
 74. مدیریت و سازمان چابک
 75. تجزیه و تحلیل سیستم ها و ارزش ها
 76. خود ارزیابی مدیران
 77. تهیه طرح های جامع برای سازمان
 78. مدیریت ایجاد شرکت های جدید و شرکت های زیر مجموعه
 79. آشنایی با قوانین و دانش حقوقی برای مدیران
 80. روان شناسی مدیریت
 81. سیستم های یکپارچه مدیریت
 82. فنون خود ارزیابی مدیران
 83. مدیریت استراتژیک در مسیر تعالی سازمان
 84. آینده پژوهی راهبردی
 85. مدیریت بر مبنای عملکرد ABM
 86. تکنیک های نوین مصاحبه
 87. سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
 88. تصمیم گیری کلان با تکنیک های فرا ابتکاری ITMP
 89. آینده پژوهی با تکنیک سناریو سازی
 90. مدیریت ارتباطات سازمانیرهبری بر مبنای مدل EFQM
 91. مدیریت افراد ناسازگار و مشکل آفرین
 92. تکنیک های محاسبه نرخ بهره وری سازمان
 93. پرورش مدیران و سرمایه های انسانی و تحول جهانی سازمان
 94. مدیریت تحقیق و توسعه (R&D) پیشرفته
 95. مدیریت نو آوری و کارآفرینی در سازمان
 96. آشنایی با مدل های تصمیم گیری در مدیریت
 97. مدیریت ارزش آفرینی در سازمان 
021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close