اصول حفاظت فیزیکی و روانشناسی برخورد 99/03/08

:محتوای کارگاه آموزشی

اهداف حفاظتی و نقش حفاظت

روش اجرای حفاظت فیزیکی

تعریف حفاظت تاسیسات

عوامل موثر در تعیین اقدامات حفاظتی

اصول حفاظت فیزیکی

دستگاه های اعلام خطر الکترونیکی (حفاظت الکترونیک)

تعریف و انواع شناسایی وکنترل کارکنان و مراجعین و خودروها

مسئولین حفاظت فیزیکی و وظایف آنها

تعریف و انواع شرایط دسترسی

مشتری مداری و لزوم رعایت ارباب رجوع

اهمیت مراجعین در برقراری روابط اقتصادی

رفتار واکنشی، رفتارفعال، رفتار شناختی

محیط شناسی، انواع ارتباط یک طرفه و دو طرفه

حراست آئینه تشكیلات

اثرات سوء رفتار نامناسب، دلایل رفتار های نامناسب

ویژگی های ارتباط مؤثر

انواع رفتار، هنجار،  ناهنجار

سازگاری با محیط

انگیزش، محرک

پخش کلیپهای مرتبط آموزشی

021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close