مبارزه با پولشویی 99/04/04

:محتوای کارگاه آموزشی

آشنایی با موضوع پولشویی
آثار و تبعات اقتصادی اجتماعی پولشویی
 تعریف پولشویی
شیوه های تطهیر پول
تکالیف اشخاص در خصوص پولشویی
وظایف حسابداران رسمی
واقعه پولشویی
انواع پولهای نامشروع
سیر تکاملی پولشویی
راه های پولشویی
بسترهای مناسب برای تطهیر پول
اثرات پولشویی در جامعه
راه کارهای مبارزه با پولشویی
تاریخچه تکامل قوانین موجود ضد پولشویی
مصادیق موارد مشکوک به پولشویی
آثار فرهنگی پولشویی
مشکلات اجرایی قانون ضد پولشویی در ایران

 

 

021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
0912 71 78 369
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close