عناوین مدیریت لجستیک و تامین

 1. مفاهیم مدیریت زنجیره تامین
 2. آرزه یابی زنجیره تامین
 3. روش های ردیابی و طراحی سیستم ردیابی
 4. سیستم توزیع
 5. برنامه ریزی و کنترل تولید
 6. تامین و روش های تامین(mrp ،کانبان و سنکرون)
 7. انبار داری و روش های انبارش
 8. حمل ونقل و برنامه ریزی حمل ونقل
 9. طراحی و بسته بندی
 10. سیستم های اطلاعاتی زنجیره تامین
 11. ارزیابی عملکرد تامین کنندگان و پیمانکاران
 12. ارزیابی زنجیره تامین
 13. استراتژی های زنجیره تامین
 14. برنامه ریزی فروش و عملیات
 15. مدیریت و تولید و عملیات
 16. لجستیک ناب
 17. لجستیک چابک
 18. مدیریت و برنامه ریزی حمل ونقل داخلی و بین المللی
 19. طراحی زنجیره تامین
 20. طرح ریزی واحد های صنعتی
 21. مدیریت خرید و تامین
 22. برنامه ریزی و کنترل موجودی
 23. مدیریت ارتباط با تامین کنندگان
 24. طراحی زنجیره تامین
 25. ترانزیت و قوانین مربوطه
 26. تدارکات داخلی ویژه ماموران خرید
 27. مدیریت مواد و خرید به هنگام(jit)
 28. اصول کار پردازی و روش های تامین کالا و خدمات
 29. اصول سفارشات و کنترل موجودی
 30. اصول تدارکات و خرید های داخلی
 31. اصول تدارکات و خرید های داخلی
 32. اصول تدارکات و خرید های خارجی
 33. جمع داری اموال
 34. برگزاری مزایده و مناقصه
 35. شیوه های موثر برگزاری جلسات اداری
 36. تکنیک های نگهداری و حمل ونقل و جابجایی کالا  در انبار
 37. سیستم ها و روش های کاربردی انبار داری و انبار گردانی
 38. اصول انبارداری و استفاده بهتر از فضای انبار
 39. انبار داری و انبار گردانی
 40. سیستم کنترل و بازرسی انبار
 41. انبار داری صنعتی
 42. آشنایی با بارنامه ها و اسناد حمل
 43. انبار داری مواد قابل اشتعال
 44. شیوه های نوین کد گذاری و طراحی سیستم های اطلاعات انبار
 45. مدیریت و کنترل زایئات در انبار
 46. رویکرد مهندسی ارزش در انبار
 47. مدیریت بازیافت در زنجیره تامین
 48. لجستیک معکوس
 49. مکان یابی تسهیلات
 50. فناوری اظلاعات و کاربرد آن در مدیریت زنجیره
 51. استراتژی های زنجیره تامین
021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close