عناوین مالی و حسابداری

 1. اصول حسابداری
 2. حسابداری بازرگانی
 3. حسابداری صنعتی
 4. حسابداری دولتی
 5. حسابداری شرکتها
 6. بودجه ریزی عملیاتی
 7. حسابداری مالی
 8. حسابداری مالیاتی
 9. قانون مالیات بر ارزش افزوده
 10. نکات کلیدی و کاربردی در تهیه و تنظیم اظهارنامه
 11. حسابداری قراردادهای پیمانکاری
 12. استاندارد سازی حسابداری
 13. حسابداری مدیریت
 14. حسابداری سنجش مسئولیت
 15. بودجه بندی دولتی
 16. اصول مقدماتی بودجه
 17. بودجه سرمایه ای
 18. بودجه بندی صنعتی
 19. امور مالی ، بانکی و ارزی در بازرگانی بین المللی
 20. گزارشات مالی مدیریت
 21. سیستم قیمت تمام شده استاندارد
 22. مدیریت مالی
 23. مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
 24. اصول حسابداری و مدیریت ویژه مدیران غیر مالی
 25. حسابداری تلفیقی و تهیه و تنظیم صورت های مالی تلفیقی
 26. مدیریت هزینه (C.M)
 27. مدیریت ریسک مالی
 28. حسابداری انبارو انبارگردانی
 29. مدیریت نقدینگی در شرکتها
 30. هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC
 31. تامین مالی از منابع بین المللی
 32. تامین مالی از منابع داخلی
 33. مدیریت تامین مالی پروژه ها
 34. حسابداری حقوق و دستمزد
 35. کاربرد EXCEL  در حسابداری حقوق و دستمزد
 36. حسابرسی عملیاتی و نمونه گیری در حسابداری
 37. استانداردهای حسابرسی
 38. قوانین مالی شرکتهای دولتی
 39. حسابداری دولتی اعتبارات هزینه
 40. جمع داری اموال
 41. آشنایی با قوانین دیوان محاسبات کشور و اصلاحات آن
 42. بودجه بندی جامع
 43. مدیریت امور سهام و روش های قیمت گذاری سهام
 44. پذیره نویسی و انتشار اوراق بهادار
 45. اداره وجوه عملیاتی (جاری)
 46. اخلاق حرفه ای حسابداران و حسابرسان
 47. مدلسازی مالی در MATLAB
 48. روش های تامین سرمایه در دوران رکود اقتصادی
 49. تهیه صورت های مالی به زبان انگلیسی
 50. حسابرسی تقلب ( داخلی )
 51. آشنایی با روش های تامین مالی از نهادهای ملی و صندوق منطقه ای و فرامنطقه ای
 52. تکنیک های ارزیابی ریسک مالی
 53. تهیه و تنظیم صورت های میان دوره ای
 54. تحلیل نقطه سر به سر ( بودجه بندی سرمایه ای)
 55. بودجه بندی ویژه سرپرستان
 56. مدیریت و سامان دهی وصول مطالبات معوقه
 57. آشنایی با مدلسازی مالی با استفاده از EXCEL
 58. مروری بر استانداردهای حسابداری و  آخرین تغییرات آن
 59. اصول حسابداری
 60. حسابداری بازرگانی
 61. حسابداری صنعتی
 62. حسابداری دولتی
 63. حسابداری شرکتها
 64. بودجه ریزی عملیاتی
 65. حسابداری مالی
 66. حسابداری مالیاتی
 67. قانون مالیات بر ارزش افزوده
 68. نکات کلیدی و کاربردی در تهیه و تنظیم اظهارنامه
 69. حسابداری قراردادهای پیمانکاری
 70. استاندارد سازی حسابداری
 71. حسابداری مدیریت
 72. حسابداری سنجش مسئولیت
 73. بودجه بندی دولتی
 74. اصول مقدماتی بودجه
 75. بودجه سرمایه ای
 76. بودجه بندی صنعتی
 77. امور مالی ، بانکی و ارزی در بازرگانی بین المللی
 78. حسابداری تلفیقی و تهیه و تنظیم صورت های مالی تلفیقی
 79. صورت جریان وجوه نقد
 80. مدیریت هزینه (C.M)
 81. حسابداری انبارو انبارگردانی
 82. سیستم قیمت تمام شده استاندارد
 83. مدیریت مالی
 84. مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
 85. اصول حسابداری و مدیریت ویژه مدیران غیر مالی
 86. مدیریت نقدینگی در شرکتها
 87. مهندسی مالی
 88. نحوه تهیه و ارائه صورت های مالی
 89. بورس اوراق بهادار و  ارزیابی سهام
 90. تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
 91. حسابرسی مدیریت
 92. حسابداری داخلی
 93. حسابداری با کامپیوتر
 94. مدیریت سبد سهام
 95. تصمیم گیری و برنامه ریزی مالی
 96. برنامه ریزی و کنترل بودجه ای
 97. آشنایی با گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
 98. آشنایی با قوانین مالیاتی
 99. مدیریت سرمایه گذاری در بورس
 100. مدیریت و سیستم های کاهش هزینه
 101. ارزیابی اقتصادی پروژه های سرمایه ای
 102. ارزیابی عملکرد مالی و اقتصادی شرکتها
 103. نقش عامل ریسک در تصمیم گیری مالی
 104. بورس اوراق بهادار و کارکردهای آن
 105. قانون مالیات بر ارزش افزوده و حسابداری بر مبنای آن
 106. حسابداری تجدید ارزیابی داراییهای ثابت
 107. مدیریت منابع و مصارف
 108. آشنایی با ابزارها و نهادهای بازار یابی ، پولی و مالی
 109. مهندسی مالی
 110. اصول و کاربرد حسابرسی برای مدیران
 111. ارزیابی سهام و مدیریت سرمایه
 112. آشنایی با ترفندهایEXCEL  در حسابداری
 113. هزینه های کیفیت (  COQ )
 114. حسابداری اموال ، ماشین آلات و تجهیزات
 115. صورت جریان وجوه نقد
 116. کاربرد EXCEL  در تهیه و ارائه صورت های مالی اساسی نمونه
 117. کاربرد EXCEL  در انبار
 118. بودجه بندی سرمایه ای ( اداره سرمایه گذاری های بلند مدت )
 119. فنون حسابرسی در محیط های کامپیوتری
 120. حسابداری حقوق و دستمزد
 121. آشنایی با قانون محاسبات عمومی
 122. اصول و نگارش طرح توجیحی
 123. حسابداری دولتی اعتبارات تملک و دارایی های سرمایه ای
 124. ضمانت نامه های بانکی و مقررات مربوطه
 125. حسابرسی دولتی
 126. مدیریت عملیات حسابداری انبار
 127. آئین نامه اجرایی عملیات بانکی
 128. حسابداری انبار و کالاهای بین راهی
 129. نکات مورد توجه درحسابرسی تامین اجتماعی از بنگاههای اقتصادی
 130. بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB
 131. قوانین و مقررات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای
 132. مهندسی مالی
 133. نحوه تهیه و ارائه صورت های مالی
 134. بورس اوراق بهادار و  ارزیابی سهام
 135. تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
 136. حسابرسی مدیریت
 137. حسابداری داخلی
 138. حسابداری با کامپیوتر
 139. مدیریت سبد سهام
 140. تصمیم گیری و برنامه ریزی مالی
 141. برنامه ریزی و کنترل بودجه ای
 142. آشنایی با گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
 143. آشنایی با قوانین مالیاتی
 144. مدیریت سرمایه گذاری در بورس
 145. مدیریت و سیستم های کاهش هزینه
 146. ارزیابی اقتصادی پروژه های سرمایه ای
 147. ارزیابی عملکرد مالی و اقتصادی شرکتها
 148. نقش عامل ریسک در تصمیم گیری مالی
 149. بورس اوراق بهادار و کارکردهای آن
 150. قانون مالیات بر ارزش افزوده و حسابداری بر مبنای آن
 151. حسابداری تجدید ارزیابی داراییهای ثابت
 152. مدیریت منابع و مصارف
 153. آشنایی با ابزارها و نهادهای بازار یابی ، پولی و مالی
 154. مهندسی مالی
 155. اصول و کاربرد حسابرسی برای مدیران
 156. ارزیابی سهام و مدیریت سرمایه
 157. آشنایی با ترفندهایEXCEL  در حسابداری
 158. هزینه های کیفیت (  COQ )
 159. حسابداری اموال ، ماشین آلات و تجهیزات
 160. گزارشات مالی مدیریت
 161. مدیریت ریسک مالی
021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close